بر گزاري جشنواره بهاري بختياري در شهرستان دزفول

                                                                                                                                 

نيم روز پنجم فروردين سال (۱۳۹۰)خورشيدي درشهرستان دزفول شاهد اجراي جشنواره بهاري توسط انجمن فرهنگي هنري تيغشت آستاره (فرزندان بختياري دزفول )بوديم اين جشنواره که حاوي برنامه هاي جذاب وجالب تو جه بود در قالب شاهنامه خواني .شعر خواني .موسيقي همراه با نواي ني و نوازش ساز محلي )ساز و دهل  (سوار کاري  .دستمال بازي و ساير آيين هاي محلي بختياري و همچنين به نمايش گذاشتن زندگي سنتي عشاير بختياري ونماد هاي چون شير سنگي  .اسب و زين  .بز کو هي  .مشک و ملار  .تفنگ و قطار در فضاي صميمي ميان انبو هي از جمعيت علاقمندان  .مهمانان نوروزي  .شهروندان دزفو لي و عده اي از عشاير بختياري به اجرا در آمد .

اين جشنواره با اياتي چند از کلام ال  ..مجيد تو سط قاري محترم اقای مصطفی احمدی آغاز و سپس سرود جمهوري اسلامي نواخته شد .

ابتدا خوش امد گوي و تقدير و تشکر از مهمانان و هنر مندان و شعرا توسط دبیر انجمن صورت گرفت .

و در ادامه هنر مندان وشعراي همچون حجت الا سلام روشن سليماني . غلامعلي آسترکي .قاسم سليماني .مجيد فرخوند .اشعار خود را به زبان لري بختاري قرائت نمودنداز ميان اين شعرا حا ج اقا روشن سليماني که يکي از شعراي بر جسته ي بختياري است با بياني زيبا وشيرين وبا صداي رسا شعر خود را که سرشار از احساس .صداقت و پاکي و داراي ويژگي هاي چون سلحشوري  .دلاوري  .وطن پرستي  .پيشينه ي تاريخي  .اصالت و نجابت مردم بختياري بود ارائه نمود .

شاهنامه خواني توسط هنرمندان ديگري مانند علي حيدري و با ناي ني مهدي بهرامي اجرا گرديد که نشان از روح دلاوري و سلحشوري در ميان مردان وزنان بختياري است و بختياري ها نيز خود با شاهنامه و شاهنامه خواني ما نوس هستند .

در بخش مو سيقي  هنر منداني چون رامين طهماسبي  .شيروان نصراله پور به همراه استاد بي بديل ني و يار ديرينه ي مسعود بختياري علي حافظي اجراي موسيقي اصيل بختياري داشتند که الحام گرفته از طبيعت و سرزمين اهورايي بختياري است گه سر شار از روح  .احساس و لطافت است مضمون موسيقي بختياري زمزمه هاي است که با قرار گرفتن در دل طبيعت کنار چشمه ساران شنيدن اواي پرندگان ومرغاني چون کوگ وبلبل و قناري است گا هي نيز بيداد برزگري که تو ام با فراق و شکايت از جدايي و کوچ ايل از خشم طبيعت است دل گرفتار در حسار را تسکين مي دهد آ واز برزگري ناله و بيداد از جدايي است که از ايل به هنگام کوچ به جا مانده است وبا گلوي بغز الود در کنار وارگه ي خالي از مال قرار ميگيردوچشم به دنبال ايل کوچنده ميدوزد واز فراق ايل ورهاي از گرماي طاقت فرسا اواز بر زگري سرميدهد وبدنبال راهي براي رهايی و رسيدن به سرچشمه ها ي روان و طبيعت سرسبز ييلاق و چمنزارهاي خرم ميباشد .

آواز هالوزال (دايي زال )يکي ديگر از تصنيف هاي زيباي است که تو سط هنرمندان اواز وموسيقي بختياري اجرا مي گردد اين تصنيف نصايح پيرمردي است از تبار ايل بختياري که پيامش هوشياري ودوري از غفلت است وي در پيامش مردان ايل را به بيداري در مقابل دشمنان وستمگرانفرا ميخواند وخواستار مسلح شدن مردان ايل در مقابل دشمنان کين توز است واز غفلت وکشته شدن مردان ايل توسط مکرو حيله دشمنان وستمگران ناله سر مي دهد واوازي است غمگين اما التیام بخش .

در مقابل اواز شادي افرين نيز همراه با ساز دهل مردان وزنان بختياري را به سر زندگي وپويايي وا مي داردتشمالان ويا ميشکالان بختياري هنرمنداني هستند که از ديرباز در جشن وشادي بختياري ها نقش به سزاي دارند در سوار کاري .دسمال بازي وچوب بازي اين نوازش تشمالان است که انگيزه ي بازي را ايجاد مي کنند .

در اين جشنواره اجراي سوار کاري که همراه با نوازش ساز ودهل محلي بود توسط سوارکاران عشاير بختياري سوار بازي وهنرنماي خود را به نمايش گذاشتند ودقايقي را به سوار بازي وهنرنماي پرداختند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت سوارکاري يا سوار بازي در ميان مردم بختياري از دير باز تا کنون متداول بوده است مردان ايل فرزندان خود را از کودکي به سوار کاري وتير اندازي اموزش مي دادند چالاکي مردان بختياري به هنگام سوار بازي بسيار تماشاي است حتي تير اندازي بر گرده ي اسبان وبه هنگام تاخت وتاز سرگرمي و ورزش مفرحي براي مردان بختياري بوده است در گذشته چوگان بازي که با سوار کاري همراه بوده است ويکي از ورزش هاي ايراني است ميان مردم بختنياري اجرا مي گرديده به طوري که در خرابه هاي شهر سنگي بنوار چهار و هفت بختياري که از دوران صفويه باقي مانده است اثار ميدان چوگان بازي ومحل بازي رزم اوران بختياري نمايان است و بعدها تير اندازي بر گردهي اسبان به هنگام تاخت وتاز متداول گرديد.

دسمال بازي و چوب بازي يکي ديگر از بخش هاي جذاب اين جشنواره بود که توسط مردان بختياري و دخترکان ايلياتي با لباس هاي رنگارنگ با نوازش ساز وتشمال اجرا گرديد اين بازي ها به نوبه ي خود ورزش مفرح وشادي افريني هستند رقص چوب بازي توسط مردان جوان صورت مي گيرد اين بازي نوعي ورزش رسمي با چوب است که مهارت و چالاکي خاصي را مي طلبد اما ورزش دسمال بازي بين مردان وزنان مشترک است زنان ومردان جوان ايلياتي در جشن هاي شادي با نوازش ساز ودهل توسط تشمالان به صورت دو گروه مجزا دست در دست يکديگر مي گيرند وبا نت ها واهنگ هاي که توسط تشمالان در اجراي ساز تنظيم ميکنند وبه بازي موردنظر مشغول ميگردنند.

بخش پاياني جشنواره اهدا جوايز بود که از طرف اعضاي انجمن تيغشت لوح تغدير وتنديس به هنرمندان وشاعراني همچون حاج اقا روشن سليماني ـ علی حافظی ـ  غلامعلي استرکي ـ علي حيدري ـ مهدي بهرامي ـ قاسم سليماني ـ مجيد فرخوندـ رامين طهماسبي ـ شيروان نصراله پور ـ علي خان بابا ـ مهدي بهرامي ـ رستم بهرامي ـ حسين بهاري ـ اهدا گرديد.

 و اما در پايان از همياري ومساعدت هاي اقايان مهندس حسن  نبوتی ـ فريدون عبدالهي ـیوسفعلی آذیش- ايرج منصوري ـ عين اله عالي پور ـ مازيار عيسوند ـ ابراهيم استرکي ـ عليرضا شکري ـ  امان الله عبدالهی اقاي قندي ـ رحمان سليماني ـ ذبيح اله عبدالهي ـ احمد بهرامی . بختيار ميرزاوندـ شاپور رشيدي ـ  رستم بهرامی . محمد عبدالهي ـ تقدير وتشکر مي کنيم  وممنون وسپاس گذاريم .

ضمنن از همکاري رييس امور عشاير دزفول اقاي ديناري و همچنين اقاي عزت اله رشيدي مدير عامل شرکت  تعاوني عشايري دز فول ورييس اداره ارشاد واقاي جوهر مسول هنري اداره ارشاد جهت مجوز اين جشنواره وهمچنين رييس اموزش وپرورش اقاي فرحمند براي مکان جشنواره سپاس گذاريم 

دبیر انجمن فرهنگي هنري تيغشت آستاره احمد رضا عبدالهي 
طراح و بنيان گذار انجمن  تيغشت آستاره مجتبي حاجتي 
دبير کميته ي ادبي انجمن تيغشت آستاره قاسم سليماني

 

 ارسال در تاريخ چهارشنبه هفدهم فروردین 1390 توسط فرزندان بختیاری دزفول

بسمه تعالي 

جشنواره بهاري بختياري توسط انجمن فرهنگی هنری  تيغشت آستاره مورخ5/1/90 در شهرستان دزفول برگزار گرديد 

انجمن تيغشت آستاره كه واحد شهرستان دزفول آن ازسال 85تشكيل شده است واز همان سال تاكنون چندين مراسم وجشنواره بختياري برگزار نموده است امسال جشنواره بهاري بختياري را درمنطقه زيبا شهر (كوپيته) مقابل اردوگاه شهيد رجايي با حضور مسئولين شهرستان وهنرمندان بختياري درفضاي باز اجرا نموده است .

سن مراسم كه متشكل از بهون (سياه چادر) قالي هاي دستباف عشاير وحورجين وملارو مشك دوغ وبزكوهي وشير سنگي وتفنگ ازيك سو وزنان ومردان با لباس بختياري فضاي خاصي به مراسم داده بود .

آقاي مجتبي حاجتي طراح وبنيانگذار انجمن تيغشت آستاره ضمن ابراز خشنودي ازحضور واستقبال مردم وميهمانان درخصوص اهميت وتوجه به رسومات و فرهنگ بختياري وتاثير گذاري ان درتاريخ ايران وهمچنين ضرورت تقويت فرهنگ بومي مطالبي راارايه نمود وضمنا" اعلام نمودند كه توجه به نشان هاي بختياري چون بهون ومشك وشير سنگي وامثالهم نشان از واپسگرايي وكهنه پرستي نيست بلكه اين نشانها  ياداور ارزشهاي چون ميمان نوازي شجاعت ودليري ومهرباني است كه مورد نياز هر عصر وزماني است ودر پايان ازمسئولين شهرستان درخواست نمود كه درخصوص ارايه مجوزات برگزاري مراسمات اينده تسهيلاتي رادرنظر بگيرند ودرخصوص برگزاري كلاسهاي شعر بختياري درسالن اداره ارشاد با كمبته ادبي انجمن همكاري نمايند.

وآقاي احمد رضا عبدالهي دبیر انجمن فرهنگی هنری تيغشت آستاره(شاخه فرزندان بختياري دزفول)ضمن خوش آمد گويي به حضار از توجه وحضور ميهمانان تشكر وقدرداني كرد وآقاي قاسم سليماني دبيركميته ادبي انجمن نيز سروده بختياري خودرا ارايه نمود.

ضمنا هنرمنداني چون آقايان (علي حافظي(ني) ، نريمان حافظي (تنبك)وشيروان نصرالله پور (خواننده))حجت السلام روشن سليماني (شاعر)،غلامعلی استرکی (شاعر و مجری) قاسم سلیمانی (شاعر ) مجید فرخوند (شاعر)رامين طهماسبي(خواننده) علي حيدري (شاهنامه خوان) مهدی بهرامی (نی )هركدام به طور جداگانه برنامه خود را ارايه نمودند وبرنامه سوار بازی  ورقص دستمال بازي همراه تشمال حين مراسم اجرا گرديد .

متعاقبا مركز پخش سي دي مراسم اعلام خواهد شد

 

 

 

 ارسال در تاريخ یکشنبه چهاردهم فروردین 1390 توسط فرزندان بختیاری
تیغشت آستاره بار دیگر بختیاری را به شور وهمبستگی فرامیخواند

جشنواره بهاره بختیاری باحضور هنرمندان بختیاری در شهرستان دزفول منطقه کوپیته 

مورخ ۵/۱/۹۰ ساعت۱۴ارسال در تاريخ دوشنبه یکم فروردین 1390 توسط فرزندان بختیاری

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت